DERNEK TÜZÜĞÜ« GERİ DÖN

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1–Derneğin adı “Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ 

Madde 2–Derneğin merkezi Bursa ilidir.Derneğin Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3–Dernek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde;
3.1. Zeytin sektöründe faaliyet gösteren üyeleri arasında kültürel, mesleki, hukuki, ticari, sosyal ve teknik konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak,

3.2. Sektörün sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmak,sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirerek resmi ve özel platformlarda girişimlerde bulunmak, zeytin sektörünün bir bütün olarak gelişmesini temin etmeye yönelik plan ve programların hazırlanmasında ve stratejilerinin belirlenmesinde öncü ve gündemi belirleyici rol oynamak,

3.3. Zeytini tarımsal faaliyetlerle yetiştiren, hammaddesi zeytin olan (sofralık zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi, prina v.b.) ürünleri işleyerek ve/veya yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yaparak ekonomiye kazandıran gerçek ve tüzel kişilerin tamamını temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamış sektörsel bir dernek olmak,

DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UYGULAK FAALİYETLER 

Madde 4–Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda şu çalışmaları yapar:
4.1. Türkiye ekonomisini geliştirmek ve zeytin üretici ve sanayicilerini, bu konuda uzman meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisine faydalı çalışmalarda bulunmak için örgütler.

4.2. Zeytin yetiştirilmesinde ve işlenmesinde kullanılan ham maddeler, katkı maddeleri ve yardımcı maddeler ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetleri, gelişmeleri ve yasal mevzuatı izler, bu konularda üyeleri bilgilendirir, üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşların yasal mevzuata uyumları için yönlendirici olur.

4.3. Serbest piyasa şartlarına uygun olarak üyelerinin ülke ekonomisinin gelişmesinde faaliyet göstermelerini teşvik eder.

4.4. Üniversite, kamu ve sanayi işbirliğini sağlayarak, zeytin sektörünü ülke ekonomisine ve istihdama kaynak yaratan lokomotif bir sektör haline getirir.

4.5. Zeytinden elde edilen mamullerle ilgili olarak, dünya pazarında Türkiye’nin payını maksimum düzeye çıkaracak çalışmaları yapar ve destekler.

4.6. Dernek üyelerinin mevcut konumlarını küresel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek ve becerilerini ve uluslar arası aktif işbirliğini arttırmak için çalışmalar yapar.

4.7. Zeytin üreticilerinin ve sanayicilerinin karşılaştıkları sorunların, Bakanlıklar ve bağlı teşkilatları üniversiteler, enstitüler, laboratuvarlar, ve diğer özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim sağlayıp işbirliği yaparak üyelerin ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin yasal ve bilimsel veriler çerçevesinde korunmasında, ülkemizdeki gıda üretim standartlarının AB yasalarına uyum sağlamasında, üretim maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinde ve kişi başına düşen tüketim miktarının gelişmiş ülkeler seviyelerine çıkarılmasında, ürünlerin ve hammaddelerin hijyenik ortamlarda temin edilmesinde çıkan sorunların çözümlenmesinde ve bu sorunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin sağlanmasında, yüksek standartlarda üretim yapan sanayi yatırımlarının artmasını sağlamak için çalışmalar yapılmasında öncülük eder.

4.8. Zeytin ve ilgili yan ürünler piyasasının düzenli, güvenilir ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması için her türlü medyadan faydalanır, toplantılar, seminerler, kurslar, konferanslar, kongreler, basın toplantıları düzenler, bülten, dergi veya yayın organlarının basım ve dağıtımını yapar.

4.9. Zeytin yetiştirme ve işleme teknikleri yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, verimi, kaliteyi ve standardizasyonu arttırıcı usul ve yöntemler ile patent, faydalı model, gıda güvenliği, iş hukuku ve iş güvenliği konularında üyelerine yardımcı olur.

4.10. Sektörde faaliyette bulunup, yasal olmayan yöntemlerle haksız rekabette bulunan kişi ve kuruluşlara karşı üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşlarının hak ve menfaatlerini korur.

4.11. Üyelerinin ithalat ve ihracatla ilgili faaliyetlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapar, ithalat ve ihracatta engel teşkil eden sorunların aşılması için gerekli girişimlerde bulunur, kullanılan ham maddelerin, katkı maddelerinin veya mamullerin ihracat ve ithalatının kotaya tabi tutulması halinde düzenleyici ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

4.12. Zeytin yetiştiriciliğin ve üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturur.

4.13. Üyelerinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında inceleme gezileri, fuar, sergi, seminer ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirir veya başka bir dernek, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek bu tür organizasyonlara katılmak, iş birliği yapmak hususunda üyelerini bilgilendirir. Söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak Onur belgesi, sertifika ve benzeri teşvik edici belgeler verir.

4.14. Kamuoyunun sektöre olan ilgisini arttırmak ve sektörü tanıtmak için hasat şenlikleri, tadım panelleri, yarışmalar ve sanatsal aktiviteler organize eder.

4.15. Dernek amacına uygun olarak, personel istihdam eder, demirbaş ve gayrimenkul edinebilir. Bu gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fek edebilir, alacaklarının ve menfaatlerinin korunması amacıyla ipotek alır veya ipotek kaldırır.

4.16. Aynı amaçlı dernekleri bir araya getirerek federasyon kurabilir veya kurulmuş olan bir federasyona katılabilir veya ayrılabilir.

4.17. Gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetleri alır veya talep halinde danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri verir.

4.18. Dernek Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere İlgili bakanlıkların iznini alarak Dernekler Kanunu’nun 10. Maddesindeki esaslar içinde Yurt dışında kurulmuş, zeytin üreticiliği konusunda faaliyette bulunan dernek veya kuruluşlarla işbirliği yapar ve bunlara katılabilir ve yurt dışı piyasalar hakkında araştırmalar yapar.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

Madde 5- Dernek zeytin sektöründeki üyeleri arasında mesleki dayanışma alanında faaliyet gösterir.

ÜYELİK 

Madde 6–Derneğin Asil Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil Üye; Zeytini tarımsal faaliyetlerle yetiştiren müstahsiller, hammaddesi zeytin olan (sofralık zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi, prina v.b.) ürünleri işleyerek ve/veya yurtiçi veya yurtdışı ticaretini yaparak ekonomiye kazandıranlar, sektör için makine, ekipman ve cihaz üretenler ile ticaretini yapanlar, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birlik, kooperatif ve organizasyonlar, laboratuar ve Ar-Ge hizmeti verenlerile sektörde danışmanlık ve bilimsel çalışmalar yürüten akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, tadımcılar ile gurmelerin içerisinden derneğin amacını benimseyen gerçek veya tüzel kişiler tüzük hükümlerine göre dernek üyeliğine kabul edilenlerdir. Onursal Üye; Dernek tüzüğüne göre Asil Üyelik vasfına haiz olmayan fakat Derneğe maddi ve manevi yararları dokunabilecek, memuriyet, makamı ve sektöre hizmetleri itibariyle derneğe katkı sağlayabilecek, sektörde tanınan ve duayen sıfatına sahip, şahıs ve vasıfları ile Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile Onursal Üyeliğe seçilebilirler. Genel Kurul kararı ile Onursal Üyelik verilenler yine Genel Kurul kararı ile geri alınabilir. Onursal Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına öneri getirebilir, Genel Kurul toplantı ve müzakerelere katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul üyeleri çizelgesinde gösterilemezler ve toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulamazlar. Dernek organlarına seçilemezler ve aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

ASİLÜYELİK ŞARTLARI 

Madde 7- Derneğe asil üye olabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

7.1. Zeytini tarımsal faaliyetlerle yetiştiren müstahsiller, hammaddesi zeytin olan (sofralık zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi, prina v.b.) ürünleri işleyerek ve/veya yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yaparak ekonomiye kazandıranlar, sektör için makine, ekipman ve cihaz üretenler ile ticaretini yapanlar, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birlik, kooperatif ve organizasyonlar, laboratuar ve Ar-Ge hizmeti verenlerile sektörde danışmanlık ve bilimsel çalışmalar yürüten akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, tadımcılar ile gurmelerin içerisinden, derneğin amaçlarını kabul eden ve 5253 sayılı Dernekler Yasasının ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve geçici hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmayan gerçek veya tüzel kişiler,

7.2. Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder. Temsil edecek kişiler; şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve birim müdür yardımcısı seviyesinde şirketi temsil yetkisine sahip kişiler arasından belirlenir. Tüzel kişiliği Derneğe ismi bildirilen bir kişi temsil eder.Tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişi üyeler bu sıfatlarını belgelemekle yükümlüdürler. Bu kişinin kurumdaki görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına temsil yetkisine sahip kişi yeniden belirlenir.

7.3. Gerçek kişilerin üye olabilmeleri için 18 yaşını bitirmişolması ve medeni hakları kullanma ve fiil ehliyetine haiz olması gerekir.

7.4. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri, yukarıda yazılı şartların dışında Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları da gerekir. Onursal üyeler için bu şart aranmaz.


ASİL ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 8- Derneğe asil üye olarak yapılacak kayıtlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

8.1. Asil üye olabilme niteliğine sahip olup, derneğe asil üye olmak isteyenler dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup imzalayarak 2 adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte Dernek yönetim kuruluna müracaat ederler. Başvuru formunda 2 asil üyenin aday üyeyi önermesi aranır.

8.2. Yönetim kurulu, bu müracaatı takdim edenlerin isim ve imzalarıyla birlikte derneğin ilan panosunda 10 gün süre ile askıya çıkarır. Bu süre yönetim kurulu kararıyla 15 güne kadar uzatılabilir. Talep sahibinin asil üye olmasında sakınca gören üyeler bu konudaki bilgilerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazı ile sunarlar. Talebin askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler bir tutanakla tespit olunur.

8.3. Yönetim kurulu, adayın müracaatının ve üyelerin bilgilerini inceleyerek üyeliğe engel bir hal olup olmadığını en çok otuz gün içinde karara bağlar ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibine ret gerekçesi açıklanmaz.

8.4. Yönetim kurulu asil üye olmak isteyenlerden gereğinde bazı belgelerin ibrazını da talep edebilir. 8.5. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemeyenlerin üyelik hakkı kendiliğinden düşer.

8.6. Başvurusu kabul edilen asil üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

ÜYELİK HAKLARI 

Madde 9-Dernek Üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir.
9.1. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.

9.2. Üyeler diledikleri zaman istifa edebilirler, Bunun için, bu üyelerin arzularını bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve üye olarak bulundukları sürenin mükellefiyetlerini yerine getirmeleri zorunludur. Üyelikten istifa edilmesi mali sorumluluklarını sona erdirmez.

9.3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asil üyeler, Genel Kurula katılma, oy kullanma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

9.4. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

9.5. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendileri kullanırlar. Tüzel kişi üyeler ise tüzükte tanımlı şekliyle yasal temsilcileri aracılığı ile oy kullanırlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

Madde 10–Üyeliğin son bulması aşağıdaki gibi gerçekleşebilir.

10.1. İstifa ile üyeliğin son bulması; Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunarak Dernekten istifa edebilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş olan borçlarını sona erdirmez.

10.2. İşi bırakma nedeniyle üyeliğin son bulması; Sektörde tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olarak üye olan kişinin, her hangi bir şekilde kuruluşundan ayrılması durumunda bu kişinin üyeliğine Yönetim Kurulu Kararıyla son verilir. Adı geçen kuruluş en geç 3 ay içerisinde ayrılan kişinin yerine yeni üye adayını derneğe bildirir.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11–Her hangi bir üyenin üyelikten çıkartılmasına aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu Karar verebilir.


11.1. Yasal olarak derneklere üye olma hakkını geçici veya sürekli olarak kaybedenler,

11.2. Derneğe üye olunduğu dönemde üyelik formunda gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanlar,

11.3. Fikirlerini özgürce beyan etmenin dışında derneğin onur ve saygınlığına zarar verici söylemlerde veya hareketlerde bulunanlar,

11.4. Dernek tüzük ve iç yönetmeliklerinde yazılı mali mükellefiyetleri yerine getirmeyerek kendilerine yapılan taahhütlü yazılı tebligata rağmen tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde cevap vermeyen ve gereğini yeri getirmeyenler,

11.5. Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunup bu nedenle Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen davranışlarında ısrar edenler ile Genel Kurul Kararlarına uymayanlar,

11.6. Tüzük, iç yönetmelik veya Yönetim Kurulu tarafından verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler,

11.7. Yönetim Kurulunun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar,

11.8. Gıda kodeksi’ne aykırı olarak tüketicilere sağlıksız, ürünler ürettiğinden dolayı ilgili resmi makamlarca birden fazla kapatma veya üretimi durdurma cezası alanlar,

11.9. Üyeler arasında, objektif kurallar ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı bir biçimde ahenk bozucu hareketlerde bulunanlar,

11.10. Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olanlar,

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12–Derneğin organları şunlardır;

12.1. Genel Kurul,

12.2. Yönetim Kurulu,

12.3. Denetim Kurulu’dur.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışma konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere,Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde iş ve ihtisas kurulları oluşturabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri verilemez.

GENEL KURUL

Madde 13–Genel Kurul Derneğe kayıtlı asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısı için her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI ve YERİ 

Madde 14–Genel Kurul aşağıda belirtilen esaslar dahilinde toplanır;

14.1. Derneğin Genel Kurulu, Genel Kurula katılmaya hak kazanmış üyelerden oluşur.

14.2. 2 yılda bir Ekimayı içerisinde Bursa’da veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şehirde OLAĞAN olarak toplanır (Bu hüküm derneğin 2016 olağan ilk genel kuruldan sonra uygulanır). Yönetim Kurulunun oybirliği veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek asil üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır.

14.3. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya üyelerin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

ÇAĞRI USULÜ 

Madde 15- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI

Madde 16–Genel Kurula katılmak için, üyenin tüm mali mükellefiyetini yerine getirmiş olması gerekir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 17–Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzüğün değiştirilmesi veya Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi hususlarının görüşülebilmesi için üyelerin üçte iki çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 18–Dernek genel kurul toplantıları, ilanda veya çağrı yazısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması Divan Başkalığına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 19–Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20–Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.
20.1. Dernek organlarının seçilmesi,

20.2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

20.3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın ibra edilmesi,

20.4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

20.5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

20.6. Derneğin kurulmuş veya kurulacak olan sektörle ilgili herhangi bir federasyona katılması veya ayrılması,

20.7. Katılma kararı alınan federasyonun tüzüğüne göre; istenen sayıda baş temsilci ve temsilcilerin seçilmesi,

20.8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

20.9. Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesi,

20.10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

20.11. Yeni çalışma yılı ve dönemi için direktifler verilmesi ve tavsiyelerde bulunulması,

20.12. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde şubeler açılmasına karar verilmesi,

20.13. Yönetim ve Denetim Kurullarının üyelerinin seçilmesi,

20.14. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda, Derneğin amaçları dâhilinde taşınmaz mallarının üçüncü kişilere kiraya verilmesi veya bila bedel kullandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

20.15. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde dernek ticari işletmesi ve/veya vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi,
 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 21–Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Tüzük’te belirlenen durumlar dışında oyların nasıl belirleneceğine Genel Kurul Divan Başkanlığı karar verir. Toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu, alınacak kararı belirler.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 22–Yönetim Kurulu Derneğin yürütme organı olup, derneğin tüm işleri bu kurulun aldığı kararlarla yerine getirilir. Yönetim Kurulu, en az bir yıldır beri dernek Asil Üyesi ve yapılan Genel Kurula katılma hakkına haiz olanlar arasından, iki yıl için görev yapmak üzere en çok oy alanlardan gizli oyla seçeceği sırası ile 9 asıl ve 9 yedek üye ile oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yedek üyeler almış oldukları oy sıralamasına göre göreve çağrılırlar. Bu üye, yerine çağrıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Ayrılan ya da görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür Eşit oy halinde kura usulüne başvurulur. Yönetim Kurulu ilk oturumunda kendi içinde yapacağı bir seçimle Yönetim Kurulu Başkanı’nı, Başkan Yardımcısını ve Sayman Üye’yi seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Derneği yurt içinde ve dışında Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu’nun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil tayin etmek suretiyle oyunu kullanamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

Madde 23 – Aşağıdaki yazılı usul ve esaslar dahilinde Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

23.1. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde ve Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan gündem dahilinde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından teklif edilen gündem maddeleri de, görüşülüp karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Müteakip toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bir evvelki toplantıda tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste üç defa veya yıl içerisindeki toplantıların ¼’üne katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

23.2. Yönetim Kurulu, Bursa ilindeki Dernek ikametgâhında veya dilediği başka bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çift sayılır.

23.3. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine tarih ve sayı sırasına göre yazılır ve hazır olan üyeler tarafında imzalanır. Karara karşı olan üye muhalefet sebebini yazarak imzalar. Toplantıda hazır bulunmayan ancak alınmış olan kararı onaylayan yönetim kurulu üyesi bu kararı sonradan imza edebilir.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 24- Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine, ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçen yedek üyelerin de ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu yapmakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 25-Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
25.1. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil eder veya bu hususta Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına veya Genel Sekretere yetki verir. Ayrıca, yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda belli süreli veya sürekli olarak derneğin amacı doğrultusunda araştırma, inceleme veya çalışmalar yapmak ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere icra kurulu teşkil edilebilir. İcra Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Sayman ve Genel Sekreter’den oluşur. Yönetim kurulu başkanı, gerektiğinde icra kurulunu toplantıya çağırır,

25.2. Gerektiğinde ücretli veya sözleşmeli Genel Sekreter’i tayin eder, çalışma şartlarını ile görev ve yetkilerini tespit eder, gerektiğinde görevine son verir,

25.3. Tüzükte belirtilen “Derneğin Amaç ve Görevleri“nin yerine getirilmesini sağlayacak genel politika ve stratejileri belirler, bu görevlerin Genel Sekreter tarafından en iyi biçimde yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumlulukları tayin eder. Denetim Kurulundan soruşturma ve inceleme raporu ister,

25.4. Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirir,

25.5. Genel Kurul kararı ile açılmasına karar verilen şube ve/veya şubeler ile ilgili olarak en az üç kişiye şube kurucu sıfatı ile yetki verir,

25.6. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıları denetleme kuruluna duyurur, rapor vermelerini sağlar, tüzük ve yönetmelikleri ve değişiklik metinlerini hazırlayarak genel kurulun onayına sunar,


25.7. Derneğin Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

25.8. Dernekler Kanunu’na ve Dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunur,

25.9. Faaliyetleri kolaylaştırmak ve icraat yapabilmek için yönetmelikler ve iç talimatlar ihdas eder ve uygular,

25.10. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır,

25.11. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekalet eder,

25.12. Sayman Üye Dernek gelirlerini tahsil eder, giderleri düzenler ve yasal gerekçelere göre yürütür. Gelir ve giderlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur,

25.13. Kendilerinden istendiği takdirde, üyelerde Yönetim Kurulu Toplantısına katılabilir, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirerek, derneğin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunurlar,

25.14. Dernek çalışmalarını üyelere duyurur. Dernek faaliyetleri için gerekli sayıda personeli göreve alır veya görevlerini sona erdirir,

25.15. Üyelerin iş hayatında karşılaştıkları sorunların önlenmesine, zeytin yetiştiriciliğini ve üretimine ilişkin sektörün gelişmesini güçleştiren mevzuat usullerinin üyeler lehine neticelendirilmesine çalışır, Bakanlıklar ve teşkilatları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ihtilafların ve işlemlerin üyeler lehine takibini yapar, lobi çalışmalarında bulunur, mesleki, ticari ve sınai ahlakın korunmasına rehberlik eder,

25.16. Üyelik için başvuruda bulunanların derneğe üye olarak katılmasına uygun olup olmadığına karar verir,
 

DERNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 26–Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç Asil ve üç yedek üyeden kurulur. Asil üyeler Genel Kurulu takiben ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Görev süresi iki yıldır.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 27–Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır:
27.1. Denetleme kurulu tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik eder.

27.2. Genel Kurul adına en geç altı ayda bir Derneğin yönetim ve hesap işlerini denetler, ara denetim rapor ve görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama ister.

27.3. Derneğin hesap bilançosunu inceler.

27.4. Derneğe ait denetleme raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

27.5. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır, genel kurul ve yönetim kurulunun havale edeceği konularda soruşturma ve inceleme yapar, sonucunu ilgili kurula rapor eder.
 

AİDAT MİKTARLARI

Madde 28–Dernek üyeleri Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş aidatı, üyeliğe kabul edildikten sonra iki taksitte ödenir. Üye, yılık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının dördüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat miktarlarını her yıl için belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

DERNEĞİN GELİRLERİ Madde 29–Derneğin Gelirleri;
29.1. Üye olacakların bir defaya mahsus olmak üzere verdikleri giriş aidatı, yıllık üyelik aidatları ve katılma payları,

29.2. Bağışlar ve yardımlar,

29.3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen temsil, konser, balo, eğlence, konser, yarışma, seminer ve konferans, sergi ve fuar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

29.4. Derneğin mal varlığı, tesis, işletme ve kuruluşlarından elde edilecek gelirler,

29.5. Derneğin banka mevduat hesaplarından ve menkul kıymetlerinden elde edilecek gelirler,

29.6. Mülki Amirliğinin izni ile yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.


DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 30- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasına göre:

a)İşletme hesabı esasında tutulması zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.

1-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

2-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

İLZAM YETKİSİ

Madde 31-Dernek idari konularda Başkan veya Başkan Yardımcısının münferit imzası ile, mali konularda; Başkan veya Başkan Yardımcısından birisi ile Sayman veyaGenel Sekreterbirinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir.

MESLEKİ DAYANIŞMA

Madde 32-İş kolunun ortak menfaat ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, Dernek organlarınca usulüne uygun olarak alınacak, üyelerin birlik ve dayanışması ya da mesleki ahlak kuralları ile ilgili kararlara ve yasal davranışlara, üyeler uymak zorundadır.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 33–Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.” Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 34- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 35-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda,bir önceki mali yılın gelir miktarının yarısını geçmeyecek şekilde ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Genel Kurulun Proje karşılığı yönetim kuruluna vereceği borçlanma yetkisi hakkı saklıdır.

TEBLİGAT USUL ve ŞEKLİ

Madde 36–Üyelerin tebligat adresi, üyelik başvurusunda gösterdiği adrestir. Her türlü tebligat bu adrese yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde, üyelerin yeni adreslerini yazılı olarak Derneğe bildirmesi gerekmektedir. Üyeye tebligat yapılamayan hallerde keyfiyet, on gün süre ile Dernek ilan tahtasına asılır. Bu sürenin son günü tebligat tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla tespit edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 37–Tüzük hükümleri, Yönetim kurulunun önerisi ile Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık ya da kapalı olarak yapılabilir.

FESİH VE TASFİYE 

Madde 38-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Madde 39–Dernek Tüzüğü’nde açıklık bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

ADI SOYADI                  GÖREV                         ÜNVANI